Przygotowalnia
Wykonanie Projektu
 • Przy zamówieniu wykonania samego projektu klient otrzymuje pliki otwarte oraz wersję elektroniczną tych plików. Jednocześnie klient staje się ich jedynym właścicielem.
 • Przy zamówieniu projektu wraz z drukiem bez zapłaty za projekt, klient otrzymuje pliki zamkniete. Klient może otrzymać pliki otwarte i całą wersje elektroniczną pod warunkiem zapłaty 2 - krotności projektu
Wytyczne do przygotowania i przesyłania materiałów w postaci cyfrowej

Materiały wymagane do rozpoczęcia procesu montażu i naświetlania to:

 1. Zamówienie
 2. Materiały źródłowe (pliki w formie elektronicznej)


Elementy wyszczególnione w formularzu zamówienia dotyczące etapu naświetlania i montażu:

 1. Sposób (np. kurier, łącza elektroniczne, płyta CD) i termin przesłania materiałów źródłowych
 2. Ogólna ilość stron , ilość stron kolorowych, format pracy
 3. Kontakt awaryjny w godz. 7-24 z osobą odpowiedzialną za przesłany materiał elektroniczny (również w dni świąteczne)
Materiały żródłowe w postaci cyfrowej

Format dostarczanych plików

Przyjmujemy prace w postaci:

 • plików kompozytowych PDF
  - pliki należy przygotować z plików postscriptowych lub PRN programem Adobe Ditiler wg ustawień, pliki postscriptowe należy wygenerować


Przygotowanie pliku Postscriptowego (PS) przed wygenerowaniem PDF

 • Plik PS należy wygenerować w oparciu o sterownik postscriptowy - ADOBE PS DRIVER (winsteng.exe) oraz plik PPD (PostScript Printer Descriptions) – apogex.ppd
 • Pliki postscriptowe kompozytowe powinny być zdefiniowane w przestrzeni barwnej CMYK. W przypadku druku z kolorami dodatkowymi informacja ta powinna być ujęta w zamówieniu. Za ustawienie takich atrybutów elementów graficznych jak overprint, knock-out oraz traping odpowiada DTP zleceniodawcy.


Pliki kompozytowe PDF (jedyne akceptowalne)

 • Pliki PDF należy wykonać z wykorzystaniem profilu (job settings) oddi_pdf Acrobata Distillera 5.0 z plików postscriptowych (opis wyżej). Procedura ta pomaga uzyskać jak największą zgodność plików PDF z systemem CTP
 • Dopuszcza się przyjęcie plików PDF wydawcy, po spełnieniu określonych warunków. Należy w szczególności zwrócić uwagę na to, iż niedopuszczalne jest miedzy innymi: stosowanie elementów zapisanych w przestrzeniach barwnych ICC, Lab, RGB lub innych, w pracach drukowanych z CMYK-a, stosowanie elementów graficznych o niskiej rozdzielczości, braku definicji fontów w plikach, itp.


Wszystkie pliki i sterowniki wymienione powyżej dostępne są na stronie drukarni
w dziale Download

Ustawienia pracy na druk rolowy
 • Obowiązują wszystkie informacje dotyczące materiałów żródłowych w postaci cyfrowej (patrz wyżej)
 • Wymiar zadruku dla A3 to: 285mm lub 280mm x 400mm
 • Wymiar zadruku dla A4 to: 190mm x 280mm
 • Istnieje możliwość wstawienia dwóch stron A3 jako format A2 przy zachowaniu wymiarów 590x400mm
 • Maksymalny format dokumentu to A3+ przy stronach A3, A4+ przy stronach A4 itd.
 • Strony należy wycentrować w dokumencie (te same marginesy od pola zadruku)
 • Nazwy plików bez polskich liter
 • Pliki nie mogą zawierać paserów i znaczników cięcia, chyba że wymagane są do niestandardowego obcinania boków gazety. Wtedy jednak należy skontaktować się z działem prepress drukarni
 • Stopień pisma  - druk z jednej barwy
  - minimalny stopień pisma jednoelementowego 6pkt
  - minimalny stopień pisma dwuelementowego 8kt
 • Gdy stopień pisma/grubość linii składa się więcej niż dwóch kolorów lub druk jest w kontrze
  - minimalny stopień pisma jednoelementowego 9pkt
  - minimalny stopień pisma dwuelementowego 11kt
  Należy unikać składania tekstów reklam z więcej niż 2 kolorów.
 •  Czarne napisy powinny się składać wyłącznie ze 100% "black", bez dodatkowych innych barw 
 • Przy druku barwnym w technologii cold-set - tolerancja pakowania kolorów wynosi 0,5mm. Należy unikać składania napisów szczególnie małym stopniem z kilku kolorów, z uwagi na duże problemy ze spasowaniem, czego efektem jest tekst rozmyty i nieczytelny i co powoduje brak możliwości reklamowania tego rodzaju usterki.
 • Wszystkie pliki muszą być generowane z tymi samymi wymiarami i taką samą orientacją (ustawienia w sterowniku postscriptowym), a zawarte w nich strony powinny być ujednolicone wymiarowo (takie same wymiary pola zadruku dla wszystkich stron publikacji)
 • Nazwa własna pliku powinna być utworzona w następujący sposób:
  Nr strony_skrót tytułu_nr wydania.ps
  Np.:
  001_tyg_45.ps -- Strona 1 publikacji
  002_tyg_45.ps itp.
 • Nazwy nie mogą zawierać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych (typu: * , > / ? itp.), dopuszczalny jest jedynie podkreślnik –(_) jak w przykładzie powyżej.
 • W przypadku dostarczania kolejnych wersji plików – mutacji - poprawek w nazwie, należy koniecznie umieścić dodatkowo człon odróżniający je od poprzedniej np.:
  001_tyg45_1new.ps - dla nowej wersji zastępująca poprzednią
  (wymiana strony 001 na nową)
 • Nie wolno kasować/usuwać stron poprawianych (poprzednich wersji)
  Każdy plik powinien zawierać jedną stronę publikacji (możliwe są inne przyporządkowania, tzn. do 8 stron w jednym pliku, lecz każdorazowo wymaga to osobnych uzgodnień z drukarnią). Numery stron w pliku muszą mieć kolejną numerację, wykluczone jest podawanie stron nie po kolei w jednym pliku!
 • W obrębie strony nie wolno umieszczać elementów typu: komentarze, adnotacje, polecenia (np. vacat)
 • Na życzenie zleceniodawcy możliwe jest sprawdzenie wybranego („niepewnego”) pliku odpowiednim programem, np. Enfocus Pit Stop w celu detekcji błędów i zgodności z ustawieniami drukarni

 

Ustawienia pracy na druk arkuszowy
 • Obowiązują wszystkie informacje dotyczące materiałów źródłowych w formie cyfrowej (patrz wyżej)
 • Maksymalny wymiar zadruku to: 335mm x 495mm
 • Strony należy wycentrować w dokumencie (te same marginesy od pola zadruku)
 • Nazwy plików bez polskich liter
 • Pliki powinny zawierać pasery, znaczniki cięcia lub linie bigowania. Jest możliwość odstąpienia od tej reguły ale wymaga to osobnego kontaktu z drukarnią i przesłania makiety z informacjami na temat wielkości pracy końcowej, wielkości spadów, gdzie znajdują się znaczniki cięcia oraz bigowania
 • Minimalna wielkość spadów - 3 mm poza format obcięcia strony
 • Obszar wolny od tekstu - min 3 mm do wewnątrz od linii obcięcia
Sposoby dostarczenia materiałów
 • Nośniki typu CD-ROM/DVD-ROM - zapis jednosesyjny
 • Łącze elektroniczne (pliki skompresowane ZIP-em przesłane na serwer FTP)
  [zobacz jak skonfigurować FTP]


W celu przyznania konta na serwerze FTP należy skontaktować się z działem Prepress PPG.
W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej: konta na serwerze, problemów z transmisją itp., prosimy o kontakt z pracownikami Działu Prepress:
e-mail: sklad@ppg.net.pl,
numer GG: 2867566
lub telefonicznie (0)48 613-24-34 wew. 109

Uwagi końcowe
 • Drukarnia nie archiwizuje prac dostarczonych w postaci cyfrowej
 • Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające ze złego przygotowania materiałów, niedotrzymania formatu zadruku, błędy na obszarze zadruku występujące w czasie składu pracy (brak reklam, wstawienie prewki, brak niektórych elementów strony itp.) lub niezachowania wyżej wymienionych procedur.
  UWAGA! Niedotrzymanie wymiarów może spowodować obcięcie stron!